Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งอยู่เวร เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕
เอกสารแนบ   - คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  [ขนาดไฟล์ : 57.11 KB]

วันที่ 03 กรกฎาคม 2555

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด แแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาดประจำเดือนกรกฎาคม 2559 (ดู:97)(07 ก.ค. 59)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด เรื่อง ผู้รับเบี้ยความพิการแสดงการดำรงชีวิตอยู่เพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) (ดู:70)(07 ก.ค. 59)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด เรื่อง การขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) (ดู:57)(07 ก.ค. 59)
ประกาศฯ รายงานการเงินระบบ e-laas ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 (ดู:55)(06 ก.ค. 59)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาดเรื่องรายงานการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ (ดู:216)(17 มิ.ย. 59)