Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งอยู่เวร เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕
เอกสารแนบ   - คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  [ขนาดไฟล์ : 57.11 KB]

วันที่ 03 กรกฎาคม 2555

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด เรื่อง กรขี้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ดู:44)(06 พ.ย. 60)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่2/2560 (ดู:20)(02 พ.ย. 60)
ประกาศเผยแพร่การประชุมสภาองค์การบริหรส่วนตำบลแม่ลาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ (ดู:88)(20 ต.ค. 60)
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2560) (ดู:67)(19 ต.ค. 60)
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2560) (ดู:75)(19 ต.ค. 60)